Opći uvijeti poslovanja

1. OPĆI DIO

1.1. Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Must Have Properties d.o.o. za poslovanje s nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 4 (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

1.2. Opći uvjeti čine popis ugovornih odredbi koje se primjenjuju te predstavljaju sastavni dio svakog pojedinačno sklopljenog Ugovora o posredovanju, na koje se Ugovorne strane pozivaju prilikom sklapanja svakog pojedinačnog Ugovora o posredovanju. Ukoliko stranke ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u Općim uvjetima poslovanja, tada vrijede odredbe Ugovora.

1.3. Posrednik zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba, te će – ako do izmjena dođe tijekom posredovanja – Nalogodavca o tome obavijestiti pisanim putem.

2. ZNAČENJE IZRAZA U OPĆIM UVJETIMA

2.1. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo Must Have Properties d.o.o. za poslovanje s nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva ulica 4, OIB: 49575391621, registrirano za obavljanje usluga posredovanja u prometu nekretninama, koje udovoljava uvjetima određenim važećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).

2.2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takva zaposlena kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).

2.3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

2.4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu: Nalogodavac). Nalogodavac može biti kako osoba koja je vlasnik nekretnine tako i osoba koja ima zakonsko ili ugovorno ovlaštenje za sklapanje Ugovora o posredovanju (plodouživatelj, opunomoćenik prema specijalnoj punomoći i sl.)

2.5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).

2.6. Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

3. PONUDA

3.1. Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od strane Nalogodavaca, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

3.2. U slučaju postojanja greške u opisu i cijeni nekretnine ili u slučaju da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena i dr. ili je Nalogodavac odustao od prodaje, najma i dr., Nalogodavac ili Treća osoba nemaju pravo od Posrednika zahtijevati bilo kakvu naknadu.

3.3. Ponude i obavijesti Posrednika predstavljaju poslovnu tajnu i samo se uz pismeno odobrenje Posrednika smiju prenijeti trećoj osobi.

4. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINAMA

4.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen. Na strani Posrednika ne postoji nikakva odgovornost prema Nalogodavcu, ako Posrednik i pored potrebne brižljivosti ne uspije u svom nastojanju.

4.2. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor se smatra sklopljenim na određeno razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom stranaka više puta produžiti, kako prije, tako i nakon isteka roka na koji je sklopljen.

5. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

5.1 Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. U slučaju nesavjesnog raskida/otkaza Ugovora od strane Nalogodavca, naročito raskida/otkaza Ugovora kojim bi Nalogodavac izbjegao plaćanje Naknade, Nalogodavac je dužan Posredniku naknaditi štetu koju je Posrednik pretrpio, u visini posredničke naknade na koju bi Posrednik u skladu s odredbama tog Ugovora imao pravo, kao i naknaditi mu sve troškove koje je Posrednik imao radi ispunjenja obveza iz Ugovora.

5.2. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet svakog pojedinog Ugovora, ukoliko takve usluge Nalogodavac izričito zatraži od Posrednika, Posrednik može naplatiti od Nalogodavca u visini stvarno nastalih troškova.

5.3. Ako u roku do 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

6. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

6.1. Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.

6.2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

6.3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

6.4. Za slučaj prestanka Ugovora o isključivom posredovanju vrijede sve odredbe iz članka 5. ovih Općih uvjeta.

7. OBVEZE POSREDNIKA

7.1. Posrednik je obvezan prilikom posredovanja obavljati osobito sljedeće:

1. sklopiti Ugovor o posredovanju u pisanom obliku,

2. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja
posredovanoga posla,

3. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, odnosno tržišnom visinom najamnine/zakupnine za istu,

4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo, drugo stvarno pravo ili posebno ovlaštenje Nalogodavca na predmetnoj nekretnini,

5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed u Ugovoru iskazane troškove,

6. omogućiti pregled nekretnine,

7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

8. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani
posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

7.2. Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema Trećoj osobi, koja bi s Nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

8. OBVEZE NALOGODAVCA

8.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,

4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom ili ovlaštenjem Nalogodavca na nekretnini.

8.2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. U slučaju da Nalogodavac suprotno načelu savjesnosti i poštenja ne pristupi pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopi takav pravni posao, odgovarat će Posredniku za štetu, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao. Šteta se naknađuje Posredniku u visini posredničke naknade na koju bi Posrednik u skladu s odredbama Ugovora imao pravo, da je Nalogodavac sklopio takav pravni posao.

8.3. Nalogodavac će odgovarati za štetu i ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

9. POSREDNIČKA NAKNADA

9.1. Visina posredničke naknade slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju, u skladu s Cjenikom koji je sastavni dio Općih uvjeta. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje radnji Posrednika navedenih u članku 7. Općih uvjeta, osim izvršenja radnji dogovorenih Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, obzirom da za navedeno Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed u Ugovoru iskazane troškove.

9.2. Posrednik će po ispunjavanju uvjeta za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost na posredničku naknadu, obračunati pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV), u skladu sa zakonskim odredbama.

9.3. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u članku 7. Općih uvjeta (organizacije ovjere potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, obavljanja poslova oko prijenosa režijskih troškova, podnošenja porezne prijave i sl.), na temelju zahtjeva Nalogodavca, cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn (tristopedesetkuna). Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

9.4. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene u članku 7. Općih uvjeta, (sastav predugovora, ugovora, izjava, prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i sl.), na temelju zahtjeva Nalogodavca, Nalogodavac je obvezan Posredniku naknaditi troškove obavljanja tih radnji.

9.5. Posrednik stječe pravo na posredničku Naknadu u cijelosti, odmah nakon sklapanja prvog pravnog akta (predugovora ili ugovora), između Nalogodavca i Treće osobe dovedene u vezu s Nalogodavcem posredovanjem Posrednika, odnosno davanja kapare, ako se kapara daje prije formalnog sklapanja pravnog akta.

9.6. Ukoliko Nalogodavac sklopi i potpiše predugovor ili ugovor s Trećom osobom dovedenom u vezu s Nalogodavcem posredovanjem Posrednika, mimo znanja Posrednika, isti se obvezuje isplatiti Posredniku iznos koji odgovara posredničkoj Naknadi dogovorenoj s Nalogodavcem u Ugovoru o posredovanju, kao i naknadu štete radi nesavjesnog postupanja.

9.7. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim Ugovorom o posredovanju. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

9.8. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
– neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
– organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi
pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
– Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

9.9. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 (dvanaest) mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.

9.10. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sklapanjem Ugovora, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat s time da Posrednik, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke ovlaštenih osoba Nalogodavca isključivo u svrhu i za potrebe provedbe ovog Ugovora te ovime daje svoju izričitu suglasnost na prikupljanje i obradu predmetnih podataka. Osobni podatci prikupljaju se pisanim putem prilikom sklapanja Ugovora. Podatci prikupljeni prilikom sklapanja/izmjena ili dopuna Ugovora (ime i prezime Nalogodavcam, direktora odnosno potpisnika za Nalogodavca, adresa, datum rođenja, OIB, adresa elektroničke pošte i broj telefona) obrađuju se elektroničkim pisanim unosom osobnih podataka u računalo te se ti podaci pohranjuju u digitalnom obliku, zaključani lozinkom. Izvornici Ugovora čuvaju se u fizičkom obliku u posebnim registratorima bez mogućnosti neovlaštenog pristupa, te na računalima Posrednika u elektroničkom obliku. Navedeni podatci ne smiju se koristiti u drugu svrhu od one u koju su prikupljeni. Podatci se čuvaju za vrijeme trajanja Ugovora i nakon prestanka Ugovora u svrhu reguliranja pravnih odnosa nastalih uslijed (prestanka) ugovornog odnosa, odnosno do isteka odgovarajućih zastarnih rokova sukladno posebnim propisima koji uređuju zastaru za predmetni ugovorni odnos. Nalogodavac ovlašćuje Posrednika na ustupanje prikupljenih podataka trećim osobama u slučaju prijenosa poslovanja, osnivanja poslovnih odnosa u smislu poslovnih partnerstva i sličnih odnosa (osobito u računovodstvene i knjigovodstvene svrhe). Nalogodavac svojim potpisom potvrđuje da je prije sklapanja Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka Posrednika i njegovih radnika. Posrednika je obvezan osobnim podatcima postupati u skladu sa svakodobno primjenjivim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. Osobe ovlaštene na zastupanje nalogodavca, potpisnici nalogodavca, kao i radnici nalogodavca, svi u svojstvu ispitanika, mogu od Posrednika u svojstvu voditelja i/ili izvršitelja obrade osobnih podataka zahtijevati ostvarenje svih prava ispitanika sukladno primjenjivim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. Osobe ovlaštene pristupiti osobnim podatcima osoba ovlaštenih za zastupanje nalogodavca, osobnim podatcima potpisnika nalogodavca i radnika nalogodavca su isključivo osobe ovlaštene od strane Posrednika, sukladno posebnoj odluci Posrednika. Posrednik će s osobnim podatcima postupati sukladno svim primjenjivim pravnim propisima uz primjenu odgovarajućih fizičkih, tehničkih i drugih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Ukoliko bi bilo koja ili više odredba Općih uvjeta bila nevaljana ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva nevaljana ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost i provedivost Općih uvjeta. U svrhu uklanjanja nedostataka stupit će na mjesto nevaljane ili neprovedive odredbe valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji Ugovornih strana, a koja proizlazi iz odredbi Ugovora o posredovanju, te koja je gospodarskoj svrsi nevaljane ili neprovedive pojedine odredbe, najbliža. Isto vrijedi i u slučaju ako se nevaljanost ili neprovedivost pojedine odredbe odnosi na određivanje neke obveze ili roka. U tom slučaju treba ugovoriti pravno dopušten opseg obveze ili roka koji će namjeravanom biti što bliži.

11.2. Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Općim uvietima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o posredovanju u prometu nekretninama i Zakona o obveznim odnosima.

Za moguće sporove nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

12. CJENIK

Must Have Properties je licencirana agencija za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina upisana u registar pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ako se odlučite prodati ili iznajmiti svoj dom uz našu pomoć i savjet, mi ćemo Vam naplatiti naknadu koja nam omogućuje da Vam pružimo najbolju moguću uslugu, od oglašavanja putem raznih portala do suradnje sa kvalificiranih i stručnim agentom koji će prodaji pristupiti profesionalno i ozbiljno. U svakom slučaju, kod dogovaranja suradnje, biti ćete unaprijed upoznati sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora o suradnji kao i o visini posredničke provizije.

CJENIK posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina, u skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 14/14).

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Agencija nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, stoga su sve navedene cijene izražene bez PDV-a.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja):
2 – 5 %

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca):
2 – 5 %

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine

75 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine

75 % Minimalno za najam
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više

Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o posredovanju.


Opći uvjeti primjenjuju se od 01.04.2021. godine.